NURUN ALA NUR FITOWA TA 7 (Dr. Dr. Mansur Sokoto)

“BAN SAKI AHLULBAITI BA NA KAMA SAHABBAI”

“Labarin Sheikh Ali Dan Muhammad Al-Kadhibi – Wani malami dan kasar Bahrain da Allah ya ganar da shi gaskiya ya dawo daga rakiyar Shi’a.”
BABBAN GINSHIKIN SHI’A YA GANTALE (2)
Akwai kuma wasu riwayoyi masu yawa daga Zuraratu dan A’ayan da Ya’qubu dan Shu’aib da Abdul A’ala duk sun tambayi Imam As-Sadiq cewa, idan wani abu ya faru ga imami ya mutane za su yi? Sai ya ce, su yi kamar yadda Allah ya ce:
Read More…

NURUN ALA NUR FITOWA TA 6 (Dr. Mansur Sokoto)

10590561_787634704632100_7272317524640159774_n

“BAN SAKI AHLULBAITI BA NA KAMA SAHABBAI”
“Labarin Sheikh Ali Dan Muhammad Al-Kadhibi – Wani malami dan kasar Bahrain da Allah ya ganar da shi gaskiya ya dawo daga rakiyar Shi’a.”
BABBAN GINSHIKIN SHI’A YA GANTALE.
Duk wanda yake nazari a cikin addinin Shi’a da sauqi zai fahimta cewa, aqidar Imama wadda a kan ta suke gina so da qin mutane, kuma a kan ta suke amincewa da musuluncin mutum ko su kafirta shi. Wannan aqida ba ayi naqudar ta ba sai bayan rasuwar wanda suke ce ma Imami na sha daya Al-Hasan Al-Askari. A wannan lokacin ne suka rabu gida-gida, aka samu ‘yan sha biyu da ‘yan Isma’iliyya da sauran su. Kafin haka, duk ‘yan Shi’a abin da ya dame su shi ne tawaye a kan sarakunan Banu Umayya da na Banul Abbas. Babu wanda ya san cewa akwai imamai goma sha biyu a lokacin. Wannan ya sa duk wanda ya yi fito-na-fito da masu sarauta a wancan lokaci ‘yan Shi’a suke goyon bayan sa. Kamar yadda suka goyu bayan Zaid dan Ali haka suka goyu bayan Zun-Nafs Az-Zakiyya.
Read More…