Littafi: Kiristanci; Bayani akan Addinin Kiristanci da surkulle da yake ciki

Leave a Reply

%d bloggers like this: